al-Qawaa`id al-Muthlaa – by Shaykh Saalih al-`Uthaymeen
Ustaadh Moosaa Richardson Class 08
Notes by Umm Sufyaan Faatimah @ istijabah.com

[Download PDF]

Read other principles related to Allaah’s attributes: